დაგვიკავშირდით
დაბრუნების პოლიტიკა

იმ შემთხვევაში, თუ კლასიკას ონლაინ მაღაზიიდან დამკვეთი შეიძენს პროდუქტს, რომლის მარაგიც ამოწურულია, ან ფიქსირდება არასწორი ფასი, კლასიკა, სრულად იღებს თანხის დაბრუნების პასუხისმგებლობას. 

თანხა დამკვეთის ანგრაიშზე დაბრუნდება 5 კალენდარული დღის განმავლობაში. 

1. 
კლასიკა-ზე პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის  პირობები:
1.1.  კომპანია კლასიკა, პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის პოლიტიკის  გათვალისწინებით, გაძლევთ შესაძლებლობას 2 კალენდარული დღის განმავლობაში უკან დააბრუნოთ ან შეცვალოთ შეძენილი პროდუქტი.
 

2. პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის წესი:
2.1. პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ წინასწარ დაუკავშირდეთ კომპანია კლასიკ-ის იმ ფილილას სადაც შუკვეთეთ პროდუქცია და აცნობოთ პროდუქტის დაბრუნების შესახებ;

2.2. პროცესის იდენთიფიცირებისთის საჭიროა მენეჯერს აცნობოთ: შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი, გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი და დაბრუნების მიზეზი.

2.3. პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის პოლიტიკა მოქმედებს პროდუქტის მიღებიდან 2 კალენდარული დღის განმავლობაში.

2.4. თუ პროდუქტს ან დოკუმენტებს აღენიშნებათ რაიმე სახის ცვლილება, კომპანია კლასიკა უფლებას იტოვებს ეჭვქვეშ დააყენოს მისი ნამდვილობა და შესაბამისად, პროდუქტის დაბრუნების პროცედურა შეაჩეროს მოკვლევის მიზნით. მოკვლევისა და დიაგნოსტირების შედეგების საფუძველზე კომპანია უფლებამოსილია გააგრძელოს ან შეწყვიტოს პროდუქტ/ებ/ის დაბრუნების/შეცვლის პროცედურა.

2.5. პროდუქტის დაბრუნებას (ტრანსპორტირებას) უზრუნველყოფს მომხარებელი საკუთარი ხარჯებით, დაბრუნების მოთხოვნის დასტურიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა.

2.6. პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის დროს პროდუქტს უნდა ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილები და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი  და სხვ.)

2.7. პროდუქტის დაბრუნება წინამდებარე წესების გათვალისწინებით შესაძლებელია თუ:
2.7.1. პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;

2.7.2. პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;

2.7.3. პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში;
 


3. ანაზღაურების წესი:

3.1. კომპანია კლასიკა, მომხმარებლის მიერ შეძენილი პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში იღებს ვალდებულებას მომხმარებელს აუნაზღაუროს მომხმარებლის მიერ პროდუქტში გადახდილი თანხის:

3.1.1. 100% იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი ან პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას/ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს ან პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში და თან ახლავს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი და სხვ.) .

3.1.2. თუ მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს არ აქვს შენარჩუნებული ყველა ფუნქციონალური ან/და ვიზუალური მახასიათებელი ან/და არ ახლავს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და სხვ.) კომპანია უფლებას იტოვებს არ დაიბრუნოს პროდუქტი და შესაბამისად, არ დააბრუნოს პროდუქტში გადახდილი თანხა.

3.2. თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით მომხმარებელის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

3.3. წინამდებარე პოლიტიკის 3.1.1. მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, მომხმარებელს პროდუქტის ღირებულება დაუბრუნდება 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

 

4. ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების წესი:

4.1. კომპანია კლასიკა მომხმარებლის მიერ პროდუქტის დაბრუნებისას/შეცვლისას ანაზღაურებს ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულებას, იმ შემთხვევაში, თუ:

  • პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას/ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;
    • პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;
    • პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში;

4.2. ყველა სხვა შემთხვევაში, ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულებას ანაზღაურებს მომხმარებელი.  


5. პროდუქციის დაბრუნება/შეცვლის პროცედურა:

5.1.  იმ შემთხვევაში, თუ დაბრუნების ინიცირება მიტანისთანავე მყისიერად მოხდება მომხმარებლის მხრიდან, შემთხვევა ფიქსირდება საინფორმაციო ცენტრში და კურიერს ეძლევა დასტური პროდუქტის წამოღებაზე;

5.2.  პროდუქციის მიღებიდან 2 კალენდარული დღის განმავლობაში მომხმარებელს შეუძლია დააფიქსიროს მოთხოვნა პროდუქციის დაბრუნებაზე;

5.3.  პროდუქტის მიღებიდან 2 კალენდარული დღის შემდეგ დაფიქსირებული ქარხნული წუნის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა იმოქმედოს შესაბამისი საგარანტიო პირობებით.

 

6. პროდუქციის შეცვლის ვადები:

6.1.  პროდუქციის შეცვლის მოთხოვნის დადასტურების შემთხვევაში, მომხმარებელს დაბრუნებული პროდუქტის იდენტური პროდუქტი მიეწოდება 2-5 სამუშაო დღის განმავლობაში.