დაგვიკავშირდით

კონფიდენციალურობა

1. პერსონალური ინფორმაცია
 

1.1. კლასიკა თავისი საქმიანობის დროს ვალდებულია დაიცვას მომხმარებლის პირადი მონაცემები საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად.

თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა უარი თქვათ სარეკლამო განცხადებების მიღებაზე, მათ შორის უარი განაცხადოთ ინფორმაციის სატელეფონო საშუალებით მიღებაზეც, რის შესახებაც, გთხოვთ, მოგვწეროთ საიტზე დაფიქსირებულ მეილზე.

▪ ინფორმაცია, რომელსაც გვაწვდით თავად – ჩვენ ვიღებთ და ვინახავთ ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელსაც გვაწვდით ინტერნეტ მაღაზიაში ან სხვა საშუალებით. თქვენ შეგიძლიათ არ მოგვაწოდოთ ესა თუ ის ინფორმაცია, თუმცა ამ შემთხვევაში, ვერ ისარგებლებთ იმ უპირატესობებით, რომელი უპირატესობების სარგებლობისათვის აუცილებელია ესა თუ ის ინფორმაცია, მაგალითად, თუ არ გვეცოდინება თქვენი მისამართი, ვერ შევძლებთ პროდუქტის მოწოდებას და ვერ დავითვლით ტრანსპორტირების ფასს, მისამართის შესახებ ინფორმაციის მოწოდებამდე.

▪ ავტომატურად მოწოდებული ინფორმაცია – ჩვენ ვინახავთ და ვიყენებთ თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერის მიერ ავტომატურად მოწოდებულ ინფორმაციას, როგორიცაა ‘cookies’-ს.

▪ ელექტრონული ფოსტა – ელექტრონული კომუნიკაციების სრულყოფის მიზნით, ჩვენ ხშირად ვიღებთ დადასტურებას იმის შესახებ, რომ თქვენ მიიღეთ ჩვენი წერილი და გაეცანით მას.

▪ სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია – ჩვენ ასევე შეიძლება მივიღოთ ინფორმაცია თქვენ შესახებ სხვა წყაროებიდან, და ეს ინფორმაცია ჩავამატოთ თქვენ შესახებ ინფორმაციაში. მაგალითად, თუ თქვენ გამოიყენებთ Facebook-ით ავტორიზაციას, მაშინ ჩვენ შეიძლება ავტომატურად ავიღოთ Facebook-ის მიერ ღიად მოწოდებული ინფორმაცია თქვენ შესახებ.
 

2. Cookies – ქუქიფაილები
 

2.1. ქუქი-ფაილები არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, რომლებიც, ჩვენს ვებ-გვერდზე შემოსვლისას, შეინახება თქვენს კომპიუტერში, პლანშეტში, მობილურ ტელეფონსა თუ სხვა ელექტრონულ მოწყობილობაში. ეს ფაილები არ წარმოადგენს საფრთხეს არც თქვენი კომპიუტერისისა თუ სხვა მოწყობილობისთვის და არც თქვენი უსაფრთხოებისთვის. როდესაც შედიხართ ჩვენს ვებსაიტზე, ქუქი-ფაილები საშუალებას აძლევს ვებსაიტს, რომ დაგიმახსოვროთ თქვენ და მოვახდინოთ მიღებულ მონაცემთა ანალიტიკა იმისა, თუ როგორ გამოიყენეთ ჩვენი თუ ინტერნეტ სივრცეში არსებული სხვა ვებ-გვერდი თითოეული შესვლის დროს, რაც უზრუნველყოფს საიტის უკეთესად მორგებას თქვენზე.

2.2. კლასიკას ვებ-გვერდით სარგებლობისას, თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით ქუქი ფაილების მიღებას თქვენს ელექტრონულ მოწყობილობაზე.
 

3. აუცილებელი  მინიმალური  ინფორმაციის  გადაცემა მომსახურების მომწოდებელ მესამე  პირზე
 

3.1. მომწოდებელ მესამე პირზე მისი საქმიანობის განხორციელებისათვის და მომხმარებლისათვის სრულყოფილი სერვისის მიწოდების მიზნით, კლასიკა სარგებლობს სხვა კომპანიების საბანკო და საკურიერო სერვისებით. ამ შემთხვევაში, კლასიკა აუცილებელ პერსონალურ ინფორმაციას (ტვირთის მიმღები პირის სახელი, გვარი, მისამართი, პირადი ნომერი, შეკვეთის თარიღი თუ სხვა) აწვდის მესამე პირს და /ან პირებს.

▪ ბიზნესის განვითარება – ჩვენი კომპანია მუდმივად განვითარებადი კომპანიაა, შესაბამისად ჩვენ შეიძლება წამოვიწყოთ ახალი სახის საქმიანობა, ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენ შესახებ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია ჩვენი ახალი ბიზნეს ინტერესებისათვის.

▪ თქვენი ნებართვით – თუ ჩვენ განვიზრახავთ თქვენ შესახებ ინფორმაციის მესამე პირზე გადაცემას (გარდა ზემოთაღნიშნული შემთხვევებისა) ამის შესახებ ჩვენ წერილობით გაცნობებთ და მხოლოდ თქვენი დასტურის მიღების შემდეგ გადავცემთ ინფორმაციას მესამე პირს.

4. ინფორმაციის გადაცემა მესამე პირზე  მომხმარებლის ნებართვით
 

4.1. ისეთი პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე პირზე, რაც არ არის გათვალისწინებული ამ შეთანხმებით და კანონმდებლობით, შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მონაცემთა სუბიექტის წერილობითი თანხმობით.
 

5. მომხმარებლის პასუხისმგებლობა საკუთარი ინფორმაციის დაცვაზე
 

5.1. თქვენ ხართ პასუხიმგებელი თქვენს კომპიუტერთან ან/და თქვენი მომხმარებლის გვერდთან სხვა პიროვნებების წვდომაზე. ყოველთვის გამოიყენეთ მოხმარებლის გვერდიდან გასვლის ფუნქცია როდესაც ტოვებთ კომპიუტერს ყურადღების მიღმა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს არაუფლებამოსილი პირის მიერ თქვენი მომხმარებლის გვერდის გამოყენების შედეგად დამდგარ ნებისმიერი ტიპის ზიანზე.
 

6. ფორს-მაჟორი

 

6.1. შეთანხმებაში  მონაწილე  მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი ამ შეთანხმების პირობების  შესრულებაზე  იმ შემთხვევაში,  თუ ეს გამოწვეულია  ისეთი   ფორს-მაჟორული მდგომარეობით, რომლის   დროსაც   მხარეთათვის მათი  შესრულება  შეუძლებელი  ხდება. ფორსმაჟორში   იგულისხმება ომი,   სტიქიური   უბედურება (მიწისძვრა,წყალდიდობა, ხანძარი, მეწყერი), ეპიდემია. აღნიშნულის   შესახებ,  შეთანხმებით   გათვალისწინებული ვალდებულებების   შესრულების   ვადები   შესაბამისად   გადაიწევს ფორსმაჟორული გარემოებების   მოქმედების  ვადის   მიხედვით. ამ დროს  მხარე პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდება   მხოლოდ   ფორსმაჟორული გარემოების  არსებობის   პერიოდში. ეს ვალდებულებები   დაუყოვნებლივ უნდა   შესრულდეს   ფორსმაჟორული   გარემოებების მოქმედების   შეწყვეტის   შემდეგ.​
 

6. მომხმარებლის  წვდომა  საკუთარ  მონაცემებთან
 

6.1. მომხმარებელს წვდომა აქვს კლასიკა ვებ-გვერდზე, მის შესახებ არსებული მონაცემებიდან თითქმის ყველა მონაცემთან. ეს მონაცემები შეუძლია ნახოს მის პირად კაბინეტში.  მომხმარებელს ნებისმიერ დროს აქვს საშუალება შეცვალოს, შეასწოროს, დაამატოს, მის მიერ კლასიკასთვის ვებ-გვერდზე მიწოდებული ინფორმაცია.

6.2. იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრირებულ მომხმარებელს სურს თავისი მომხმარებლის გვერდის  გაუქმება, აღნიშნული მოთხოვნით მომხმარებელმა უნდა მიმართოს კლასიკას ელ-ფოსტის მეშვეობით. მომხმარებლის გვერდის გაუქმება არ იწვევს კლასიკას მონაცემთა ბაზაში არსებული მომხმარებლის მონაცემების წაშლასაც და იგი რჩება სისტემაში კონფიდენციალურობის დაცვის გარანტიით.


7. მოხმარების  წესები, გაფრთხილებები  და  ცვლილებები
 

7.1. გამყიდველი უფლებას იტოვებს, სტანდარტულ პირობებში ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები, რის შესახებაც ჩვენ ვცდილობთ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მომხმარებლებს, თუმცა ეს ჩვენი ვალდებულება არ არის, ამიტომ გთხოვთ პერიოდულად შეამოწმოთ ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიის მოხმარების წესები.


8. შეთანხმების  მოქმედება  და  ცვლილებების  შეტანის წესი
 

8.1. წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს პირის მიერ ‘კლასიკას’ ვებ-გვერდით სარგებლობისას, აგრეთვე, ინტერნეტ-მაღაზიით სარგებლობის დროს წარმოშობილი სამართლებრივი ურთიერთობის მოწესრიგების დროს.

8.2. წინამდებარე შეთანხმების სხვა ნაწილში შესული საიტზე განხორციელებული ნებისმიერა ცვლილება ძალში შედის კლასიკას ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებისთანავე.